INFORMACE O POSKYTOVÁNÍ
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY A OSOBNÍ ASISTENCE


Služby jsou poskytovány  organizací Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace,
IČ 71190261. Zřizovatelem je obec Hrabyně.

Kde nás najdete:

Sídlo organizace se nachází v obci Hrabyně místní část "Rehabilitační centrum" v bytovém domě č. p. 207 - přízemí, kde se nachází kanceláře ředitelky, sociální pracovnice a pracovníků v sociálních službách.

Komu jsou  poskytovány:

Poskytované služby jsou určeny občanům obce Hrabyně se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Kde je služba poskytována:

Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech osob - uživatelů na území obce Hrabyně.

Osobní asistence je poskytována v domácnostech osob - uživatelů na území obce Hrabyně pouze 

- bytové domy č. p. 201 a 207.

Kdy je služba poskytována:

Osobní asistence 

PO - NE 22:00 - 0:06 hodin  - noční provoz

Pečovatelská služba 

PO - NE 06:00 - 22:00 hodin - denní provoz

Využitím obou služeb může mít uživatel zajištěnou pomoc v dohodnutých časech  24h / 7 dní v týdnu. 

Mám zájem o poskytování služby jak mám postupovat:

Kontaktujte (telefonicky, osobně, e-mailem, písemně apod.), sám nebo prostřednictvím jiných osob příslušného pracovníka pečovatelské služby:

Sociálního pracovníka: Mgr. Vlastimila Holíčka

tel: 607 516 220

e-mail: ps.socialni@hrabyne.cz

Ředitelku organizace: Mgr. Klaudie Dinelli

tel: 727 977 205

e-mail: ps@hrabyne.cz

Při jednání je postupováno individuálně. Zájemce o sociální službu je navštíven v domácnosti a je mu poskytnuta pomoc při podání žádosti, je posouzena jeho sociální situace a stanoven cíl pomoci a uzavřena Smlouva o poskytování pečovatelské služby/osobní asistence. 

Prostředky a pomůcky potřebné pro poskytování služby v domácnostech jsou zajišťovány klientem. Klient při jejich zajištění, obdrží adekvátní podporu a pomoc v rámci sociálního poradenství, případně samotnými úkony pečovatelské služby. Můžeme na přechodnou dobu do doby jejich zajištění standardním způsobem kompenzační pomůcky zapůjčit (např. polohovací postel včetně matrace, mechanický zvedák, mechanický invalidní vozík), obsluhu kvalifikovaně zaškolíme. Disponujeme i inkontinentní pomůckami (pleny).

Služba je zahájena nejdříve po podpisu smlouvy oběma stranami a v souladu s dohodnutými podmínkami započetí pečovatelské služby. Smlouva je vždy v písemné podobě. Přílohy smlouvy jsou Vnitřní pravidla poskytování sociální služby a Stanovení úhrad za poskytované sociální služby.

Klientovi je představen jeho klíčový pracovník, kterým je pracovník v sociálních službách. Klíčový pracovník společně s uživatelem písemně nastavuje průběh poskytované služby.

Úhrady jsou hrazeny v hotovosti pověřenému pracovníkovi (sociální pracovník) nebo bankovním převodem nejpozději do 25. dne následujícího měsíce na základě Výkazu výkonu a úhrad uživatele. V tomto výkazu je zapsán jednotlivý úkon, včetně spotřebovaného času a výše úhrady.

Nejste se službou spokojeni:

Uživatelé si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, aniž by tím byli jakýmkoli způsobem ohroženi.

Stížnost může být podána uživatelem, jeho zákonným zástupcem, jakoukoli právnickou či fyzickou osobou hájící zájmy uživatele, či skupinou osob.

Každá stížnost je vyřízena do 30 dnů od obdržení stížnosti. Při překročení termínu vyřízení, je nutné o důvodech informovat stěžovatele.

Poskytovatel se zabývá i podněty anonymními.

Komu lze stížnost podat:

Všem pracovníkům pečovatelské služby:

Sociálního pracovníka: Mgr. Vlastimila Holíčka

tel: 607 516 220

e-mail: ps.socialni@hrabyne.cz

Nebude-li uživatel s vyřízením stížnosti spokojen, může se odvolat k:

Ředitelce organizace: Mgr. Klaudie Dinelli

tel: 727 977 205

e-mail: ps@hrabyne.cz

Ukončení poskytování služby

Smlouva zaniká, jestliže uživatel zemře, přestěhuje se mimo oblast působení, přejde do pobytového zařízení sociálních služeb, nebo sám ukončí smlouvu. Uživatel má právo ukončit smlouvu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu s okamžitou platností.

Poskytovatel má právo smlouvu vypovědět jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy.